kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Privacy

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Giften aan ANBI instellingen zijn fiscaal aftrekbaar van de belasting. Op deze pagina vindt u meer informatie over de doelstellingen, beleidsplan, activiteiten en financiële verantwoording van deze stichting.

Naam

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen

RSIN / Fiscaal nummer

 • RSIN / Fiscaal nummer: 8527 92 311
 • ANBI-erkenning
 • KvK 57919348

Contactgegevens

adres:Roemer Visscherstraat 46
1054 EZ  Amsterdam
telefoon:073 - 52 11 956
 
IBAN:NL05 ABNA 0622 5263 91 t.n.v. Kinderen bv Kinderen
BIC:ABNANL2A
 
e-mail:info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
website:www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Bestuur

Samenstelling stichtingsbestuur per 1 januari 2015:

 • Karel Heijs, voorzitter
 • Marjolein Heijs-Niessen, vicevoorzitter (tevens voorzitter van het Landelijk Ontwikkelingsteam)
 • Richard Prins, secretaris
 • Marcel van den Berg, penningmeester
 • Koos Smits pr., bestuurslid voor godsdienstige zaken

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of salaris.

Doelstellingen

De stichting heeft, conform de statuten, als belangrijkste doelstellingen:

 • het vergroten van de bekendheid met vormen van gebed en het bevorderen ervan als onderdeel van een sociaal maatschappelijke betrokkenheid en/of een diaconale attitude, met een focus op kinderen.
 • het (doen) verrichten van alle activiteiten (zoals het inrichten en ondersteunen van werk- of projectgroepen op plaatselijk, regionaal of landelijk niveau), die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen is een burgerlijke stichting met een Katholieke identiteit, die zich thuis voelt in de Katholieke traditie. Het beleidsplan voor de komende jaren is erop gericht om vanuit deze identiteit en in samenwerking met bisdommen en/of parochies de doelstellingen te realiseren door:

 1. activiteiten en materialen die kinderen op een laagdrempelige wijze vertrouwd maken met gebeden als het Onze Vader, het Weesgegroet en het kinderrozenkransgebed, en die hen meegeven dat het gebed een waardevolle manier is om iets voor een ander te doen. Tevens willen we hiermee een diaconale attitude vanuit een Christelijke identiteit voor kinderen concreet maken.
 2. het vervullen van een spilfunctie voor parochies, scholen, ouders en anderen die kinderen hierin willen begeleiden. Niet alleen door het aanbod van eenvoudig op te pakken programma’s en materialen, maar ook door de opgebouwde expertise te delen (via website) en lokale initiatieven te ondersteunen.
 3. kinderen die ziek zijn of om andere reden aandacht en gebed nodig hebben, op tastbare en persoonlijke wijze te laten merken dat er door andere kinderen aan hen gedacht wordt.
 4. kinderen en hun ouders (meer) bekend te maken met de Blijde Boodschap, met het leven van Jezus en Maria en de betekenis ervan voor hun eigen leven.
 5. het werven van fondsen ten behoeve van de doelstellingen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • Sinds oktober 2009 hebben er verspreid door het land zo’n 50 activiteiten plaatsgevonden (zie pagina Activiteiten op deze website). De diversiteit in deze activiteiten laat zien dat het concept zich leent voor aanpassing aan de lokale situatie en mogelijkheden. Op 26 oktober 2013 heeft het 1ste Lustrumevenement plaatsgevonden in Den Bosch, de bakermat van Kinderen bidden voor Kinderen, en hebben kinderen weer kaarten gemaakt voor zieke kinderen en voor hen gebeden.
 • Er is een Landelijk Ontwikkelingsteam KBVK opgezet met momenteel leden uit Den Bosch, Roermond, Rotterdam, Zeist en Hengelo. Dit team van vrijwilligers ontwikkelt programma’s en materialen, onderhoudt de contacten met degenen die zieke kinderen aanmelden en draagt zorg voor de uitvoering van de diverse activiteiten in samenwerking met lokale parochies en/of bisdommen, ziekenhuizen, scholen etc.
 • Via de website worden uitgewerkte concepten ter beschikking gesteld en kan men materialen gratis downloaden of tegen kostprijs bestellen.
 • Er is samenwerking met meerdere ziekenhuizen, het Ronald Mc. Donaldhuis in Utrecht en Stichting Sonshine in Rotterdam.
 • Er is veel activiteit op het gebied van de media. Zie pagina In de media met o.m. aandacht van de RKK, Radio Maria, KN en diverse andere media.
 • Er is steun van de Nederlandse bisschoppen en een Commissie van Aanbeveling.

Financiële verantwoording

De Stichting besteedt haar financiële middelen volledig aan haar missie voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van kindermaterialen & -activiteiten, en aan de website. Aangezien vooral met vrijwilligers gewerkt wordt, zijn de overige kosten relatief laag.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman